avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

SATMARINÉ, S.C.P. amb CIF J64608193, amb domicili a Barcelona (Barcelona), en C/ Huelva 71-73, i correu electrònic sat@satmarinescp.com és Titular d'aquesta web, amb domini http://satmarinescp.com/.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d'USUARI, la qual cosa implica l'adhesió als termes i condicions que a continuació s'indiquen. Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en què es produeix l'accés.

Es recomana a l'USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l'accés a determinats serveis a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a unes certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels nostres serveis, l'USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta Web. Les presents condicions d'ús regulen l'ús genèric de la Web per part de l'USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les. El Titular de la Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d'aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable de la Web o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del Titular de la Web. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable de la Web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, es compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels continguts d'aquest lloc web hauran de dirigir-se al correu electrònic sat@satmarinescp.com

4. ACCÉS A la WEB

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de manera lliure i gratuïta. Les dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.

5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, amb els bons costums i l'ordre públic.
L'USUARI s'obliga i compromet a: No utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris. No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en la Web.
No introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del responsable del la Web o de tercers.
No fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.
No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
Així mateix, el responsable de la web es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

El responsable de la web no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:
La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web. Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control del Titular de la Web.
Una actuació dolosa o culposa de l'USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui com fos la seva causa.
Danys directes o indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant.
Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc web.
Els danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre mal derivat d'aquesta navegació.
De l'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició, la falta d'actualització o d'exactitud d'aquests, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.
Així mateix, el Titular no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la Web o per la impossibilitat d'accedir. El Titular tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l'USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d'aquests.

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que la informació que faciliti l'Usuari serà incorporada al sistema de tractament titularitat del responsable amb amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.
Així mateix, el Titular i Responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Mentre Vostè no comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. Se l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se prou a l'adreça citada en el punt 1.
Així mateix, també podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

8. PUBLICITAT

Conforme al regulat per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que l'USUARI hagi sol·licitat rebre havent traslladat de manera voluntària i expressa el seu consentiment. Si Usuari vol desitja rebre aquestes comunicacions, haurà de dirigir-se la seva petició per escrit i identificant-se prou a l'adreça electrònica sat@satmarinescp.com

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent.
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a aquest lloc web seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.