Política de privacitat

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

SATMARINÉ, S.C.P. amb CIF J64608193, d'ara endavant el RESPTTO, amb domicili a Barcelona (Barcelona), en C/ Huelva 71-73, i correu electrònic sat@satmarinescp.com, és el Titular d'aquesta Web i Responsable del Tractament de Dades Personals de l'Usuari i l'informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que es disposa pel Reglament UE de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), informant-lo que:

2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Oferir-li una millor experiència d'Usuari a través de millores que implantem en la interfície i operativa web Enviar-li comunicacions informatives i/o promocionals si Vostè facilita les seves dades de contacte i consentiment.

3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades. Una vegada comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en els quals es reculli la informació facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.

4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Les seves dades únicament seran utilitzats per als fins abans assenyalats i no seran cedits a tercers, excepte aquelles comunicacions a les Autoritats, Organismes o Oficines de les Administracions Públiques que fossin consentides per l'Usuari o persona autoritzada per ell/ella per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultessin preceptives o autoritzades per Llei.

5. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

El RESPTTO garanteix la confidencialitat de les dades personals que obrin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

6. EXERCICI DE DRETS

L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. L'Usuari pot exercitar els seus drets havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se prou a l'adreça electrònica sat@satmarinescp.com. També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Autoritat de Control